Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van VV Detac, gevestigd te Zeeland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40216357. Hierna te noemen: “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacy verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Wij verzamelen persoonsgegevens met een bepaald doel en u verstrekt gegevens met een bepaald doel. De vereniging gebruikt de gegevens niet voor andere doelen dan waarvoor ze verstrekt zijn. Welke doelen en persoonsgegevens wordt beschreven in deze privacy verklaring.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens:
Uitvoeren lidmaatschapsovereenkomst:
– De ledenadministratie
– De aanmelding van de lidmaatschapsgegevens richting Nevobo
– De inning van de contributie
– Informatieverstrekking van onze vereniging aan de leden

Uitvoeren vrijwilligersovereenkomst:
– De uitbetaling van vergoedingen
– Informatieverstrekking van onze vereniging aan vrijwilligers

Voor de bovenstaande doeleinden kan VV Detac de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer (vast en mobiel)
– Mailadres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Bankrekening t.b.v. inning contributie (*)
– Contactgegevens van de ouders (bij leden jonger dan 18 jaar)

De ledenlijst wordt slechts verspreid over de volgende functionarissen(*):
-Bestuursleden
-Leden- en contributieadministratie
-Technische commissie
-Wedstrijdsecretariaat
-Commissie scheidsrechters en tellers
-Activiteitencommissie
-Kledingcommissie

(*) de bankgegevens zijn alleen toegankelijk voor de ledenadministratie, de contributieadministratie en de penningmeester

Bewaartermijn:
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt VV Detac uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht VV Detac te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens
VV Detac treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Wijziging van het privacy beleid
VV Detac past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar secretariaat@vvdetac.nl.